Corona-virus (COVID-19)

Slots- og Kulturstyrelsen, herunder Europa-Nævnets sekretariat følger myndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af Corona-virussen. Det betyder, at det ikke vil være muligt møde op på vores adresse. 

Det vil fortsat være muligt at komme i kontakt med sekretariatet via vores normale mail og telefon. Vores og nævnets arbejde fortsætter som udgangspunkt uændret. I det omfang, at der sker ændringer, vil det fremgå på denne side: 

Allerede givne tilsagn til aktiviteter

Sørg for at få godkendelse i sekretariatet af ændringer af jeres projekter. Det kan f.eks. være udskydelse af arrangementer eller forlængelse af projektperiode med dertil hørende forlængelse af frist for aflæggelse af regnskab i Pulje C. Det kan også være omlægning fra fysiske aktiviteter til online aktiviteter eller måske udendørsaktiviteter i mindre grupper - lad fantasien blomstre.

Europa-Nævnet lemper på vilkårene for tilskudsadministrationen i 2022

På sit møde 14. maj 2020 vedtog Europa-Nævnet følgende erklæring, der, grundet den nuværende situation, fortsat gælder i 2022:

"I lyset af de mangeartede udfordringer som tilskudsmodtagere i Europa-Nævnets puljer kan have i forbindelse med COVID-19 pandemien, har nævnet besluttet at foretage en række midlertidige generelle og konkrete lempelser i den administrative praksis, der kan udmøntes inden for lovgivningens rammer.

Nævnet opfordrer fortsat tilskudsmodtagerne til at anmode om godkendelse af ændringer i bevilgede aktiviteter og projekter, som gør det muligt at gennemføre oplysnings- og debataktiviteter i justeret form eller periode, inden for sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Nævnet vil prioritere genansøgninger i Pulje C i 2022, hvis et bevilget projekt i 2021 må aflyses og projektet annulleres, og hvis det bidrager med tilbageløb af tilskudsmidler i 2022. 

Nævnet fastslår, at som udgangspunkt udbetales tilskud i forhold til de udgifter tilskudsmodtager har haft til aktiviteter, der er godkendt i årsplanen eller i projektet, herunder også til udgifter, der er afholdt selv om aktiviteten eller projektet ikke er fuldt gennemført.

Nævnet vil se velvilligt på eventuelle begrundelser for anmodning om dispensation fra betingelserne i tilsagnene om egen- og medfinansiering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for tilskud i 2021.

Nævnet kan gøre brug af muligheden af ikke at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, i de tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke har anvendt et tilskud i overensstemmelse med de givne vilkår for tilskuddet. Dette vil bero på omstændighederne og ske efter en konkret vurdering."

Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du er i tvivl om hvad disse lempelser kan betyde for dit projekt.

Siden er sidst opdateret: 01.04.2020
Europa-Nævnet
  • Europa-Nævnet
  • Hammerichsgade 14
  • 1611 København V
  • Tlf: 33 73 33 93